home-2

RBS Tatry s.r.o.

výrobca plastových výliskov

RBS TATRY sro a ERREBI srl  sú vzájomne integrované a sú schopné efektívne a presne uspokojovať rôzne a niekedy zrejme nemožné ciele a požiadavky.

ERREBI srl and RBS TATRY sro, are radically and totally mutually integrated, capable of efficiently and precisely satisfying different, and sometimes apparently “impossible”, objectives and requirements.

ERREBI srl e RBS TATRY sro, sono radicalmente e totalmente integrate, capaci di soddisfare con efficienza e precisione obiettivi ed esigenze diverse, a volte apparentemente “irraggiungibili”.

bottom-effect-01
iso9001

Úspešne sme absolvovali kontrolný audit systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Audit bol vykonaný spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. s výsledkom, že naša spoločnosť znova opakovane splnila požiadavky vyplývajúce z normy.

STRATÉGIA

Naša stratégia sa dá zhrnúť ako nepretržité hľadanie výrobných a logistických riešení, ktoré dokážu poskytnúť trh s najlepším pomerom kvality a ceny spolu s optimálnymi štandardmi služieb.

RBS TATRY strategy can be summed up as the continuous search for manufacturing and logistic solutions capable of supplying the market with the best quality/price ratio along with optimum service standards.

La missione delle aziende può essere sintetizzata nella ricerca continua di soluzioni produttive e logistiche mirate ad offrire al mercato prodotti con il migliore rapporto qualità/attesa/prezzo.

Projekt financovania EU

bottom-effect-01